-
 

 

Dalemans Brothers Creatieve Beeldarchiveringsproject Limburg.

>>>Fotogalerie<<<

 

1.“Draaiboeken”

Provinciale Bibliotheek Limburg , Hasselt

 – Tentoonstellingsproject Dalemans Brothers – februari 2007-.      

Concept.

“Draaiboeken” is een tentoonstellingsproject dat filmisch archiveren en creëren linkt

aan het creatieve proces van schrijven, lezen en communiceren.

 

Inhoud.

De wisselwerking tussen boeken en film, tussen  beeld en  taal en het initiële verwoorden van ideeën en gevoelens zijn kenmerkend voor het werk van Dalemans Brothers.

Teruggevonden Limburgse pelliculefilms uit de vorige eeuw, gecombineerd met nieuwe artistieke creaties en poëzie vormen een boeiend geheel dat door de toeschouwer van de 21ste eeuw op meerdere niveaus ervaren kan worden.

 

De samenwerking met nationaal bekende acteurs als  Tom Van Landuyt is een bewuste keuze in het streven naar een ontsluiting van teruggevonden cultuurerfgoedmateriaal naar een ruim publiek toe.

Aan de hand van film, videokunst, foto’s en installaties wordt een unieke combinatie van Limburgs audiovisueel patrimonium en hedendaagse kunst gepresenteerd.

 

 

Naar aanleiding van de Dalemans Brothers tentoonstelling  “Divo” in het Nederlands Filmmuseum te Amsterdam omschreef de  Nederlandse schrijver  en P.C. Hooftprijswinnaar  K. Schippers   het werk van Dalemans Brothers als volgt :”

 

“Een schitterend resultaat. Alle kleine en grote krachten van een cinematografisch genre  komen opnieuw tot leven in een boeiend samengaan van heden en verleden.”

(Uit : NRC-HANDELSBLAD )

Links:

 http://www.limburg.be/bibliotheek/

 

 

2.“Sprakeloos-Sprachlos”


 

 

In 2004, tijdens de uitvoering van een archiveringsproject, ontdekte D. Bros vzw een unieke collectie pelliculefilms uit de periode 1920-1970, waarin markante voorbeelden van grensoverschrijdende culturele samenwerking in het pre-euregionale stadium zijn vastgelegd.

Optochten van carnavalsverenigingen en schutterijen, verenigingsfeesten, verdwenen landbouwtechnieken en gebouwen vormen de onderdelen van een  kaleidoscopisch aandoend  geheel van meer dan 30 uren,  dat door de toeschouwer uit de Euregio Maas-Rijn van de 21ste eeuw op meerdere niveaus ervaren zal worden.

 

Naast een historische betekenis bezitten deze filmische documenten ook een grote emotionele draagkracht. De oudere films zijn overwegend zonder geluid opgenomen maar de geschreven taal die er in voorkomt,  via pancartes en draagborden in optochten,  is meestal het dialect van de Belgisch-Nederlands-Duitse grensstreek. In deze filmische registraties fungeren ze als stille getuigen van een gemeenschappelijke taal en cultuur over de grenzen heen.

 

D. Bros vzw ontwikkelde in grensoverschrijdende samenwerking met Culturele Werkgroep Stein en Kunstverein Heinsberg het project „Sprakeloos-Sprachlos“  dat de ontsluiting van een specifiek soort  euregionaal cultuurpatrimonium combineert met nieuwe artistieke creatie en dat zich richt naar een ruim euregionaal publiek. De speciale invalshoek berust op de combinatie van archiveren en creëren.

„Sprakeloos-Sprachlos“  is een multimediaal tentoonstellingsproject waarin film en actuele kunst elkaar ontmoeten en een wisselwerking tussen verleden en heden ontstaat.

Meer concreet worden een tiental kunstenaars uit Nederland, Duitsland en België uitgenodigd om hun visie op de teruggevonden pelliculeopnamen uit de Euregio Maas-Rijn plastisch weer te geven.

 

Door de ontsluiting van een gedeelte van het cultuurpatrimonium van de Euregio te linken aan een gemeenschappelijke historiek en taal en een hedendaagse kunstvisie hierop, zullen een aantal culturele en educatieve initiatieven gerealiseerd worden, die naast een identiteitsversterkende euregionale  werking tevens voor nieuwe impulsen in de recreatieve toeristische sector zullen zorgen. Een samenwerking met de toeristische diensten van de Euregio Maas-Rijn kan hierbij een meerwaarde voor het project opleveren, met betrekking tot toeschouwersbereik en PR.

 

De projectcoördinator en partners streven een duurzame samenwerking na die in de toekomst voor nieuwe perspectieven kan zorgen en een mogelijke verbreding van het partnerschap.

 

Periode : september – oktober 2007.

 

Locatie : Terpkerkmuseum Urmond (NL)

____________________________________________________________________________________________________________

 

 

En 2004, lors d’un projet d’archivage, D. Bros asbl découvrait une collection unique de pellicules de films datant de la période entre 1920- 1970, contenant des exemples marquants d’une collaboration culturelle transfrontalière avant la lettre.

Des cortèges carnavalesques, fêtes associatives, techniques agricoles disparues et  bâtiments sont les éléments d’un ensemble kaléidoscopique de plus de 30 heures qui sera ressenti à plusieurs niveaux par le spectateur de l’Euregio Meuse-Rhin du 21ième siècle.

 

Outre une signification historique, ces documents cinématographiques possèdent également une grande portée émotionnelle. Les films plus anciens sont tournés principalement sans son mais les textes écrits sur les pancartes lors des parades sont souvent en dialecte de la région frontalière belgo-hollando-allemande. Ces enregistrements cinématographiques font fonction de témoin muet d’une langue et d’une culture commune au-delà des frontières.

 

En collaboration transfrontalière avec « Culturele Werkgroep Stein »  et « Kunstverein Heinsberg », D. Bros asbl a développé le projet « Sprakeloos-Sprachlos » combinant le développement d’un genre spécifique de patrimoine culturel eurégional et de nouvelles créations artistiques s’adressant au grand public eurégional. Le point de vue particulier est basé sur la combinaison de l’archivage et de la création.

 

« Sprakeloos-Sprachlos » est un projet d’exposition « multimédia » dans lequel le film et l’art moderne se rencontrent et font naître une interaction entre le passé et le présent.

Concrètement,  une dizaine d’artistes des Pays-Bas, de Belgique et d’Allemagne sont invités à traduire plastiquement leur point de vue sur les enregistrements de pellicules retrouvés relatif à l’euregio Meuse-Rhin.

 

En établissant un rapport commun entre l’exposition d’une partie du patrimoine culturelle de l’Euregio, l’historique et la langue, accompagnés d’un point de vue de l’art contemporain, un nombre d’initiatives culturelles et éducatives sera réalisé entraînant, outre un fonctionnement eurégional intensifiant l’identité, un coup de fouet sur le plan du secteur récréatif touristique. Une collaboration avec les services touristiques de l’Euregio Meuse-Rhin peut donner une plus-value au projet d’un point de vue touristique et relations publiques.

 

Le coordinateur du projet et les partenaires envisagent une collaboration durable pouvant créer de nouvelles perspectives dans le futur et un élargissement possible des participations.

 

 

Septembre  - Octobre 2007.

 

Terpkerkmuseum Urmond (NL).

 

____________________________________________________________________________________________________________

 

 

2004 entdeckten die Dalemans Brüder im Zusammenhang mit einem Filmarchivierungsprojekt eine Sammlung alter Zelluloidfilme, die in der Euregio Maas-Rhein zwischen 1920-1970 gedreht wurden. Dieses einzigartige Filmmaterial ist ein hervorragendes Beispiel für grenzüberschreitende kulturelle Zusammenarbeit aus der prä-euregionalen Periode.

Karnevalsparaden, Schützenfeste, Vereinsaktivitäten, historische landwirtschaftliche Techniken und nicht mehr bestehende Gebäude sind nur einige der Beispielen in diesem  kaleidoskopischen, filmischen Gesamtwerk, dass dem Zuschauer aus der Euregio Maas-Rhein des 21. Jahrhunderts Rezeptionsmöglichkeiten auf mehreren Ebenen bietet. Neben einem bedeutenden kulturhistorischen Wert weisen diese filmische Dokumente aber auch einen großen Gefühlswert auf.

Die Filme kommen überwiegend ohne Ton aus. Dort wo Sprache durch Zwischentitel und Aufschriften in Paraden übermittelt wird, handelt es sich in der Regel um den Dialekt, der in dem belgischen-holländischen-deutschen- Grenzbezirk zwischen Maaseik und Heinsberg gesprochen wird. Insofern sind diese Filmfragmente auch stille Zeugen einer gemeinsamen Sprache, sozusagen auf Zelluloid gebannte Zeichen eines grenzüberschreitenden Kommunikationsmittel.

 

Dalemans Bros vzw  erarbeitete,  in grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit Culturele Werkgroep Stein und Kunstverein Heinberg,  für das Projekt „Sprakeloos-Sprachlos“ ein Konzept, das ein wiedergefundenes Stück des historischen euregionalen Kulturerbes mit neuen aktuellen künstlerischen Initiativen kombiniert und einem breiten euregionalen Publikum zugänglich gemacht werden soll.

In dem multimedialen Ausstellungsprojekt werden insgesamt 10 Künstler aus Belgien, den Niederlanden und Deutschland aufgefordert, ausgehend von dem historischen Filmmaterial aus der Euregio Maas-Rhein, neue Kunstwerke zu erschaffen. In der Ausstellung sollen dann die zeitgenössischen künstlerischen Werke dem alten Filmmaterial aus der Euregio Maas-Rhein gegenüber gestellt werden.

 

Aus der Wechselwirkung zwischen Geschichte und Gegenwart, zwischen Altem und Neuem können durch eine produktive Auseinandersetzung mit den Ausstellungsinhalten neue Identifikationsmöglichkeiten aufzeigt werden.  Die Wiederentdeckung und die Veröffentlichung  eines Teiles des euregionalen Kulturerbes vermitteln neben den neuen Aspekten einer gemeinsamen Alltagsgeschichte, Sprache und aktuellen Kunstäußerung, auch die Erarbeitung und Durchführung neuer kultureller und pädagogischer Initiativen. Darüber hinaus wird Geschichte erfahrbar gemacht.

 

Die Herausgabe einer Publikation, der Aufbau einer Internetseite und geplante Filmvorführungen, begleitet von Livemusik, sind einige Beispiele der Kommunikationsstrategie.

Ein wichtiger Bestandteil in der Vermarktungsstrategie ist die Zusammenarbeit mit der Tourismusbranche aus der Euregio Maas-Rhein, um dem Projekt eine breite Öffentlichkeit zu garantieren.

 

Der Projektkoordinator und seine Partner beabsichtigen für die Zukunft eine dauerhafte Zusammenarbeit und  eine mögliche Verbreitung der Partnerschaft.

 

September-Oktober 2007.

 

Terpkerkmuseum Urmond (NL)